Pievienojies centralizētajai sistēmai!

Raksta datums: .

 bisSVARĪGI!

Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. pantu ar 2020. gada 1. janvāri  visu būvniecības dokumentāciju ( t.sk., kas ir nepieciešama pieslēgšanai ū/k tīkliem) var iesniegt un saņemt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS)  portālā  www.bis.gov.lv. Inženiertīkla pievada jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežās, ja inženiertīkla pievada būvdarbi neskar citu ārējo inženiertīklu aizsargjoslas un līdz viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars, veic saskaņā ar atbilstoša būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna. 

Būvniecības likuma 14. pants paredz, ka persona ierosina būvniecību un iesniedz būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo informāciju un dokumentus būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu. Būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus, kā arī saskaņojumus vai atļaujas valsts un pašvaldību institūcijas un ārējo inženiertīklu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji izdod būvniecības informācijas sistēmā.

Kopš pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, II kārta” realizācija, Valmieras pilsētā nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība 99 procentiem iedzīvotāju. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem, salīdzinot ar citām lielajām pilsētām Latvijā. Tāpēc iedzīvotāji aicināti pievienoties centralizētajai sistēmai, lai turpmāk mājoklī varētu centralizēti saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kā arī videi draudzīgi novadīt notekūdeņus maģistrālajos tīklos.

Gan dzīvojamām ēkām, gan sabiedriskajiem un komercobjektiem no 2017.gada pievienošanās maksa noteikta 60.50 eiro (ieskaitot PVN) ūdensvada un tikpat arī kanalizācijas pievienojumam. Sabiedrisko un komercobjektu īpašniekiem gan jāņem vērā, ka gadījumā, ja būs nepieciešami papildus ieguldījumi, lai „Valmieras ūdens” komunikācijas piemērotu uzņēmuma vajadzībām atbilstoši būvprojektam, papildus pievienošanās maksai būs jāsedz radušās izmaksas.

 

Papildus informāciju par pieslēgšanās iespējām centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai ikviens interesents var iegūt SIA „Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr: 6 4226001, 28233110).

 

 

Pielikumi:
Download this file (Pievienosanas_maksas_01012017.pdf)Pievienošanās maksas

Drukāt